php获取上星期日期

 找了一下,需要自动化总结上个星期的文章增加数,所以就找了一下发出来。

        PHP获取上个星期的所有日期,百度查来的不太全,发一下,懂点PHP的应该会自己改下关键在于7*86400、1*86400,七天前和1天前,核心就是获取本星期星期一的时间this_monday函数。

<?php
$ts = time();
$last_monday = last_monday($ts);
// echo date('Y-m-d H:i:s', $last_monday);
echo "上个星期一:".date('Y-m-d', $last_monday);
echo "<br>";
$last_xinqitian = last_xinqitian($ts);
echo "上个星期天:".date('Y-m-d', $last_xinqitian);
//上周一 
// @$timestamp ,某个星期的某一个时间戳,默认为当前时间 
// @is_return_timestamp ,是否返回时间戳,否则返回时间格式 
function last_monday($timestamp=0,$is_return_timestamp=true){ 
  static $cache ; 
  $id = $timestamp.$is_return_timestamp; 
  if(!isset($cache[$id])){ 
    if(!$timestamp) $timestamp = time(); 
    $thismonday = this_monday($timestamp) - 7*86400; 
    if($is_return_timestamp){ 
      $cache[$id] = $thismonday; 
    }else{ 
      $cache[$id] = date('Y-m-d',$thismonday); 
    } 
  } 
  return $cache[$id]; 
}

function last_xinqitian($timestamp=0,$is_return_timestamp=true){//上个星期天
  static $cache ; 
  $id = $timestamp.$is_return_timestamp; 
  if(!isset($cache[$id])){ 
    if(!$timestamp) $timestamp = time(); 
    $thismonday = this_monday($timestamp) - 1*86400; 
    if($is_return_timestamp){ 
      $cache[$id] = $thismonday; 
    }else{ 
      $cache[$id] = date('Y-m-d',$thismonday); 
    } 
  } 
  return $cache[$id]; 
}

// $ts = time();
// $this_monday = this_monday($ts);
// echo date('Y-m-d H:i:s', $this_monday);
//这个星期的星期一 
// @$timestamp ,某个星期的某一个时间戳,默认为当前时间 
// @is_return_timestamp ,是否返回时间戳,否则返回时间格式 
function this_monday($timestamp=0,$is_return_timestamp=true){ 
  static $cache ; 
  $id = $timestamp.$is_return_timestamp; 
  if(!isset($cache[$id])){ 
    if(!$timestamp) $timestamp = time(); 
    $monday_date = date('Y-m-d', $timestamp-86400*date('w',$timestamp)+(date('w',$timestamp)>0?86400:-/*6*86400*/518400)); 
    if($is_return_timestamp){ 
      $cache[$id] = strtotime($monday_date); 
    }else{ 
      $cache[$id] = $monday_date; 
    } 
  } 
  return $cache[$id]; 
  
}
?>

 

版权声明:
作者:Leapteam
链接:https://blog.xwyue.com/661.html
来源:星跃博客
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>